fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на онлайн магазин www.avasell.com

I. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. Настоящият документ съдържа общите условия или условията на ползване на www.avasell.com, които уреждат правилата за използването на www.avasell.com, включително сключването на договор между Вас и „ТОПСЕТ“ ООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте този електронен магазин. Тези условия обвързват всички потребители. Общите условия или условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от www.avasell.com по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

 2. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на www.avasell.com се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 3. Ние от www.avasell.com полагаме сериозни усилия, за да поддържаме точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.avasell.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

 4. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.avasell.com предварително се извинява на своите kлиенти.

 5. ТОПСЕТ” ООД, като създател и собственик на интернет магазина www.avasell.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Web сайта www.avasell.com може да съдържа линкове към други сайтове. Продачвачът не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗЗП И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА

 1. ТОПСЕТ“ ООД е със седалище и адрес на управление в България, гр.Пловдив, ул.“Братя Бъкстон“ 139 и ЕИК/ПИК 204088672 и идентификационен номер по ДДС в България: BG204088672.

 2. ТОПСЕТ“ ООД администрира електронния магазин www.avasell.com. Можете да се свържете с „ТОПСЕТ“ ООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0894361036 или на имейл адрес office@avasell.com .

 3. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

 4. Цената на стоките е изписана с вкл. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

 5. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в раздел „ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИ ОТ КЛИЕНТА “, по-надолу в общите условия.

 6. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

III. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ДЕФИНИЦИИ ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Продавач – „Топсет“ ООД .

 2. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на www.avasell.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

 3. Сайта – домейна www.avasell.com и неговите поддомейни.

 4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта.

 5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиента заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и услуги от Сайта.

 6. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

 7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

 8. Транзакция – действието от страна на Продавача по възстановяване на сума на Клиента в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано по банков път или с друг вид паричен превод.

 9. Съдържание:
  • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • данни относно Продавача.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • Когато Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Продавача от негово име. Продавача ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Продавача прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Продавача да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Продавача ще изпълни поръчката.

V. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

 2. Продавача си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в негова вреда по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е, да се обърне към Продавача, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Продавача не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

 3. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
  Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
  В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Продавача си запазва правото временно да ограничи достъпа до Сайта.

 4. Продавача може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
  Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закона за данъци и такси.

 5. В случай на онлайн плащания или плащания по банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента по повод на самата Транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента.

 6. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 7. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

VI. ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в Сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 • Продавача има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани с всякакви надписи, търговски символи, изображения, мултимедийно съдържание или текстове съдържащи се в Сайта.

 • Клиентът няма право да копира, разпространява, променя или предоставя на трети лица всякакви надписи, търговски символи, изображения, мултимедийно съдържание или текстове съдържащи се в Сайта, освен с изричното писмено съгласие на Продавача.

VII. ОТКАЗ ОТ СТОКИ

 1. Клиентът има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и е във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. П ри констатация на дефектен продукт при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Продавача се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от Клиента сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на Стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
  При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
  Важно: моля отворете вашата пратка пред куриера, за да важи застраховката, в случай, че има проблем с продуктите. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 1. Клиентът няма право да се откаже от поръчана Стока или услуга в следните случаи:

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • при доставка на Стоки или услуги, изработени по поръчка на Клиента или съобразни с неговите индивидуални изисквания;

 • при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

VIII. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 1. При покупка от Клиента на Стоки или услуги от Сайта, Продавача ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 2. Продавачът издава фактура на Клиента за всяко плащане за Стока или услуга, предлагани на Сайта от Продавача. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането и от Продавача на предоставен от Клиента за целта имейл адрес. В случай, че тези платежни документи не са достъпни до повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в предоставения от Клиента за целта имейл адрес, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@avasell.com .

 3. При избран от Клиента метод за заплащане „наложен платеж чрез пощенски паричен превод“, Продавача издава фактура с посочен в нея метод на плащане – по банков път. Касовият бон към фактурата се явява получената “разписка за пощенски превод” от Клиента за извършен от него Пошенски Паричен Превод към Продавача.

IX. ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИ ОТ КЛИЕНТА

 1. В деня на доставка Клиента ще получи SMS с потвърждение, който съдържа номер на пратката, както и име и телефонен номер на куриера, в случай че искате да промените времето или мястото на получаване.

 2. Доставка до адрес или офис на на куриерската фирма. Цената на доставката е различна за различните райони на България и ще ви бъде съобщена след извършване на поръчка от ваша страна.

 3. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища по съдебен начин.

Имате проблем ?

Пишете ни имейл

Изпозлвайте формата за контакт и се свържете с нас.

Фейсбук чат

Можете да се свържете с нас и чрез Messenger във Facebook

Обадете ни се

Свържете се с нас, чрез телефонния номер най-долу в сайта.

Натиснете ТУК

Този бутон, ще ви препрати към страницата за контакти

Add to cart